Podejmowanie i realizowanie transportu towarów oraz osób zarówno w formie zarobkowej, jak i niezarobkowej to dziedzina podlegająca regulacjom prawnym. Związane z nią kwestie określa prawo przewozowe. Wskazuje ono m.in. obowiązki przypisane poszczególnym podmiotom wykonującym czynności związane z transportem drogowym. Istotnym pojęciem jest konwencja CMR, czyli podpisana w 1956 r. w Genewie umowa, której podstawowym celem jest ochrona spedytorów i klientów przed nieuczciwymi praktykami. Więcej informacji na temat tych zagadnień można znaleźć w poniższym artykule – zapraszamy do lektury.

Prawo przewozowe i konwencja CMR – najważniejsze informacje

Warto wiedzieć, że konwencja CMR znajduje zastosowanie we wszystkich przewozach towarów, jeśli miejsce przyjęcia przesyłki i jej dostawy znajdują się w różnych krajach, z czego przynajmniej jeden jest stroną umowy. Jest to więc istotne zagadnienie związane z prawem przewozowym, którego egzekucja nie jest zależna od woli żadnej ze stron, a narzucona odgórnie. Umowa ta nie ma jednak zastosowania w dziedzinie spedycji. Można przyjąć, że strona działa jako spedytor, a nie przewoźnik jedynie wtedy, gdy istnieje wyraźne zobowiązanie do zorganizowania przewozu.

Konieczne jest rozróżnienie tych dwóch pojęć, ponieważ konwencja CMR i prawo przewozowe to odrębne akty prawne, choć dotyczą zbliżonych zagadnień.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o konwencji CMR i prawie przewozowym?

Istotną kwestią jest także pierwszeństwo przepisów konwencji CMR wobec prawa krajowego. Warto też mieć na uwadze fakt, że treść umowy międzynarodowego przewozu towarów określa odpowiedzialność przewoźnika, który odpowiada za działanie własne, pracowników, a także innych osób świadczących usługi związane z realizacją transportu towarów. Kwestię tę regulują artykuły nr 3 i 17. Odpowiedzialność jest w tym przypadku wyjątkowo zaostrzona ze względu na fakt, że jednym z podstawowych elementów umowy przewozu jest konieczność dostarczenia przesyłki w nienaruszonym stanie do miejsca docelowego.

Dodatkowe informacje na temat prawa przewozowego i konwencji CMR można uzyskać podczas wizyty w kancelarii świadczącej usługi z tego zakresu.