Artykuły prawne

Konwencja CMR i prawo przewozowe – co trzeba o nich wiedzieć?

Podejmowanie i realizowanie transportu towarów oraz osób zarówno w formie zarobkowej, jak i niezarobkowej to dziedzina podlegająca regulacjom prawnym. Związane z nią kwestie określa prawo przewozowe. Wskazuje ono m.in. obowiązki przypisane poszczególnym podmiotom wykonującym czynności związane z transportem drogowym…

Wyrok TSUE — co oznacza dla frankowiczów?

W ostatnich miesiącach zapadły dwa kluczowe wyroki TSUE w sprawie frankowiczów. Pierwszy z nich reguluje kwestię roszczeń instytucji bankowych względem kredytobiorców za korzystanie z pożyczonego kapitału — w świetle nowego wyroku takie roszczenia są nieuzasadnione…

Nowe obowiązki pracodawców po nowelizacji kodeksu pracy

Kwiecień 2023 roku przyniósł stosunkowo daleko idące zmiany w Kodeksie pracy. Nowelizacja odświeżyła szereg przepisów i regulacji w zakresie zatrudnienia, wprowadzając tym samym nowe środki ochrony pracownika czy rozszerzając wymiar dostępnego urlopu rodzicielskiego…

Oczekiwania na wyrok TSUE w sprawie kredytu frankowego – co to może oznaczać dla kredytobiorców?

Zbliżający się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie kredytów frankowych będzie mieć
niebagatelne znaczenie dla kredytobiorców. 16 lutego 2023 Rzecznik Generalny TSUE wydał jednak opinię, która może
stanowić dobry prognostyk dla wszystkich frankowiczów…

Składanie wniosków o upadłość konsumencką za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych

Koniec roku 2021 przyniósł dość daleko idące zmiany w zakresie ubiegania się o ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Choć w kwestii samych przepisów i wymogów nie doświadczyliśmy wielu modyfikacji, rewolucja dotyczy raczej formy składania i rozpatrywania wniosków. Wraz z początkiem grudnia 2021 uruchomiony został Krajowy Rejestr Zadłużonych, który przyjął postać systemu teleinformatycznego w ramach Portalu Rejestrów Sądowych. Od tej pory wszystkie postępowania upadłościowe prowadzone będą w formie elektronicznej — włączając w to procedurę wnioskowania, prowadzenie akt oraz korespondencję z sądem.

DLA KOGO ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK PRZEZ TRZY MIESIĄCE?

Sejm przewidział pomoc dla części przedsiębiorców pozwalającą na zwolnieniu ich z obowiązku opłacania składek na: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie to ma dotyczyć składek należnych za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

handshake

24 EMISJE CZY 1? CZY MOŻNA SIĘ UCHYLIĆ OD UMOWY ZAWARTEJ POD WPŁYWEM BŁĘDU?

Żadna z tych osób nie miała wątpliwości i nie mógł podejrzewać, iż umowa, która została im dostarczona przez kuriera odbiegała w swej treści od ustaleń telefonicznych

SĄD ZASĄDZA ODSZKODOWANIE OD LOTNISKA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM OOU

W dniu 31 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku w uwzględnił roszczenie właścicieli nieruchomości położonych w strefie B Obszaru Ograniczonego