Dla „frankowiczów”

Stosowanie przez banki niedozwolonych postanowień umownych, brak rzetelnego informowania kredytobiorców o ryzyku związanym z zaciągnięciem kredytu hipotecznego waloryzowanych walutą CHF, spowodował, że osoby które zdecydowały się na „kredyt we frankach” znalazły się w trudnej sytuacji. Jako radca prawny prowadzę szereg spraw dotyczących kredytów frankowych.

Dowiedz się więcej

Jak pomagam?

Problem kredytów frankowych w ostatnich latach stał się palącym problemem, z którym rządzący sobie nie poradzili. Obecnie ciężar rozwiązania problemu kredytów frankowych spadł na Sądy powszechne. Dochodzenie w ten sposób swoich praw przez kredytobiorców obarczone jest jednak koniecznością poruszania się po skomplikowanych przepisach prawa oraz analizą licznych, napisanych skomplikowanym językiem, orzeczeń sądowych. Jako radca prawny oferuję swoją pomoc osobom chcącym podjąć walkę o odzyskanie należnych im kwot od banków. Osobiście prowadzę wszystkie „sprawy frankowe”. Analizuję dokumenty i rzetelnie przedstawiam każdej zgłaszającej się do mnie osoby możliwości jakie wiążą się z zawartą umową o „kredyt frankowy”. Przed wszczęciem postępowania przedstawiam Klientowi jaką taktykę chcę przyjąć w Jego sprawie oraz przedstawiam rzetelnie wszystkie korzyści i ryzyka oraz koszty jakie wiążą się ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Powierzając mi swoją sprawę na każdym etapie jej prowadzenia masz możliwość bezpośredniego kontaktu ze mną oraz ustalenia stanu Twojej sprawy.

Dlaczego ja?

Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu „spraw frankowych”. Indywidualnie podchodzę do każdej sprawy oraz wyjaśniam szczegółowo każdy jej aspekt w tym powody przyjęcia określonej taktyki procesowej.

Stosuję jasne zasady wynagradzania, tak aby osoba chcąca powierzyć mi swoją sprawę wiedziała jaki będzie się z tym wiązał koszt.

Jakie sprawy przyjmuję?

Obecnie przyjmuję sprawy sądowe dotyczące umów powiązanych z walutą CHF oraz EUR przeciwko bankom: mBank, Millennium, Getin Noble, ING, Raiffeisen Bank Polska (były EFG Polbank), BPH (byłe GE Money), PKO BP, EUROBANK.

Co musisz zrobić abym dokonała analizy Twojej sprawy?

Pierwszym krokiem jest przekazanie kompletu dokumentów tj.:

  1. umowy o kredyt hipoteczny wraz ze wszystkimi podpisanymi przez Ciebie aneksami do tej umowy;
  2. regulaminu załączonego do umowy lub obowiązującego w dacie podpisania umowy o kredyt hipoteczny (jeśli w toku analizy sprawy niezbędne okaże się uzyskanie regulaminu wprowadzonego w toku obowiązywania Twojej umowy, niezwłocznie Cię o tym poinformuję)
  3. historii spłaty kredytu w PLN i w walucie wraz z datą dokonania każdej raty

Po przekazaniu wskazanych powyżej dokumentów, dokonuję ich analizy pod kątem ustalenia prawnych możliwości odzyskania od banku nienależnie pobranych kwot.

Jakie są możliwości?

1. „Odfrankowienie kredytu”

Tzw. odfrankowienie kredytu oznacza wyeliminowanie z umowy kredytu hipotecznego niedozwolonego postanowienia umownego umożliwiającej ustalenie przez bank wysokości Twojej comiesięcznej raty według kursu obowiązującego w banku. Odfrankowienie skutkuje ustaleniem, że kredyt hipoteczny od początku do końca jest udzielony w złotych polskich, przy zachowaniu pozostałych postanowień umownych. W rezultacie bank zobowiązany jest do zwrotu różnicy pomiędzy sumą wpłaconych rat, a sumą rat należnych po wykluczeniu postanowień umożliwiających waloryzację/indeksację kwoty do kursu waluty obcej ustalanej przez bank. Dodatkowo wyrok powoduje zmniejszenie salda aktualnego zadłużenia, bowiem wysokość pozostałego do spłaty kredytu staje się niezależna od kursu waluty do której kwota kredytu była waloryzowana.

2. Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego

Oznacza, że Sąd uznaje zawartą umowę kredytu za nieważną od daty jej zawarcia, zaś strony nieważnej umowy zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem wszystko, co uzyskały. Co to oznacza: kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu przekazanej przez bank kwoty zaś bank zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kwot uiszczonych przez kredytobiorcę w związku z zawarciem nieważnej umowy o kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny nigdy nie został zawarty, a strony umowy kredytu hipotecznego powinny zwrócić sobie dotychczas udzielone świadczenia.

3. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Wielokrotnie przed podpisaniem umowy banki uzależniały udzielenie pozytywnej decyzji kredytowej od zawarcia przez kredytobiorcę umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Koszty takiego ubezpieczenia ponosił kredytobiorca, jednak w rzeczywistości beneficjentem takiej umowy był bank bowiem to bank mógł uzyskać odszkodowanie w przypadku niespłacania rat kredytu hipotecznego, ubezpieczyciel mógł zaś dochodzić od kredytobiorcy zwrotu wypłaconego bankowi odszkodowania. Oznaczało to, że pomimo uiszczania składek na ubezpieczenie przez kredytobiorcę, nie uzyskiwał on żadnych wymiernych korzyści. Bank zwyczajnie przerzucał na kredytobiorcę ryzyko związane z udzieleniem danego kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej. Wiele z takich zapisów zostało uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone postanowienia umowne, które nie wiążą kredytobiorców zawierających umowę o kredyt jako konsument.

Kontakt

Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktowania się w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Siedziba:ul. Strzelców 1A/981-586 GdyniaNIP: 669-229-15-18

Biuro w Krakowie:ul. J. Conrada 3731-357 Kraków

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie). Administratorem danych osobowych jest radca prawny Aleksandra Listosz. Dane kontaktowe: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Listosz ul. Strzelców 1A/9, 81-586 Gdynia, email: listosz.aleksandra@gmail.com